Privacystatement met betrekking tot het verhuren van vastgoed

Dit privacystatement heeft betrekking op het verhuren van vastgoed van Level 5 Assetmanagement B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan de Edisonweg 12 2952 AD Alblasserdam ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 80486142.

Wij houden ons bezig met het verhuren van vastgoed. In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u, als huurder, verzamelen met betrekking tot de verhuur van woonruimten, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen identiteitsgegevens, zoals een afgeschermde kopie van het paspoort, om de identiteit te verifiëren van de potentiële huurder.

Verder verzamelen wij inkomensdocumenten, zoals loonstroken, bankafschriften, kopieën van de bankpas, facturen en arbeidscontracten om een inschatting te maken of de potentiële huurder genoeg financiële stabiliteit en draagkracht heeft om de huur te betalen.

Voor zover wij de gegeven niet van uzelf ontvangen, verkrijgen we uw persoonsgegevens van aanhuurmakelaars of via een platform (zoals Pararius) waar wij ons vastgoed op adverteren.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Echter, indien u niet deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen onze medewerkers en/of de eigenaar van het vastgoed niet beoordelen of u een geschikte huurder ben en kan er geen huurcontract met u worden gesloten.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan vastgoedbeheerders en vastgoedeigenaren. De vastgoedeigenaren zal indien hij/zij dat wenst alle gegevens opgestuurd krijgen die wij hebben ontvangen van de potentiële huurder. De vastgoedbeheerder zal alleen de relevante informatie ontvangen zoals, het huurcontract, het inspectierapport en de SEPA machtiging.

Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het verhuren van vastgoed. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij u daar zelf gevestigd bent.

3. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Uw identiteitsdocument verwijderen wij onverwijld na verificatie.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door een nieuwe versie op onze website te plaatsen.

6. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: info@L-5.nl